Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2019 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2019 - 12-р сарын 29, Ням гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  373  407  361  608  489 571  391  371  404  403  345  472  5195
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  265  272  268  426  364  407  253  216  272  284  271  303  3601
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  56 44  51  67  44  65  18  14  26 45  45  43  518
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэж, баталгаажуулах 0 0 0 0 1  0  0  0  0  0  0  0 1
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар 4 0 4 8 4  2  2  2  0  0  2  3 31
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  3  12  9  21  13 10  6  6  7  5  15  22  129
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  64  75  52  61  39  68  36  32  42  43  43  53  608
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  0  0  0  0 1  0  0  0  0  1  0  0  2
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  2  3  1  1   0  1  -  -  -  -  -  1  9
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  13  8  10  17  14  13  6  6  7  15  2  9 120
Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх   -   -  1  -  0  1  -  -  - -  -  - 2
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  9  10  10  17  16  9  9  7  5  11  3  15 121
Бэлэглэх гэрээ  16  14  9  30  16  26  15  11  20  16  18 7 198
Худалдах, худалдан авах гэрээ  36  43  37  56  52  59  54  47  31  63  23  41 542
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх - - - - - 2  -  -  -  -  1  - 3
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих - - - - - - - - - 3  -  - 3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  178  190  162 283  216  267  188  168  173  187  171  198 2381
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  19  19  29  32  29  29  20  24  29  14  16  20 296
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  7  8  10  6  14  16  7  6  15  11  16  20 136
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  101  101  123  188  205  211 147  143  153  63  146  157 1738
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  50  65  64  148  117  125  93  63  86  73  73  128 1085
4. Бусад гэрээ
 
Бусад гэрээ дуусгавар болгох   -  -   -  -  1  -  -  -  -  -  -  -   1
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох

 8  4  1  5  1  2  1  3  -  1  1  1  28
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  7  8  9  9  6  5  4  2  8  1  2  2

 63

Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  17  12  8  9  13  17  10  14  25  11  14  12  162
Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх  37  52  25  41  29  21  17  14  22  28  18  25  329
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - - - - 4  -  1  2  1  -  1 9
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх - - - 1  3  -  4 -  -  -  -  - 8
6. Лавлагаа, хуулбар  11  11  14  17  13  14  10  14  14  23  6  16 163
7. Хувийн хэрэг хаах - - - 5  6  11  4  3  3  -  -  1 33
 
Таны байрлал: