Статистик тоон мэдээ
Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 9-р сарын 27, Ням гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7 11  6 1  2 12        67
Хоршоо  - - 1  - 1  1  -  -  -        3
Нөхөрлөл - - 1 -  - -  -  -  1       2
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2  1 1  4  -  3        17
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2  -  -  1 -  1        7
Шашны байгууллага  -  -  - -  -  -  -  - -        0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 - -  1  -  -  -        2
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -  -  - - -  -        1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4 -  3  - -  4        17
Нэмэлт өөрчлөлт  8  14  15  5  15  5  3  2  14        81
Нэр баталгаажуулсан  24  20  19  20  14  -  19 2  16        134
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14  19  93 24  2 19        221
Татан буугдсан  - - - - -  4 -  - -       4
Салбар 2 1  1  -  -  -  14  -  -       18
Лавлагаа 32 12 23  32  29  11 7  2  6       154
 
Иргэний бүртгэл - 2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 8-р сарын 30, Ням гариг, 00:00
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
1. Нийт төрсний бүртгэл  245  189  238  273  271  225  223  284          1948
 үүнээс   эрэгтэй  119  97  127  144  146  109 114  137          993
 эмэгтэй  126  92  111  129  125  116  109  147          955
  1.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт  1  3  5  2  1  1  -  2         15
үүнээс эрэгтэй  0  3  3  2  1  1  -  2          12
эмэгтэй  1  -  2  -  -  -  -  -          3
2. Гэрлэлтийн бүртгэл  92  70  43  55  40  35  52  84          471
  үүнээс    анхны  92  67  42  55  39 35  52  84          466
дахин  -  3  -  -  1  -  -  -          4
сэргээлт  -  -  1  -  -  -  -  -          1
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл  3  4  2  3  7  2  5  4          30
   үүнээс  захиргааны журмаар  2  2  -  -  2  1  1  -         8
шүүхийн журмаар  1  2  2  3  5  1  4  4          22
4. Үрчилсний бүртгэл  8  26  14  17  20  10  4 9          108
 үүнээс  Монгол улсын иргэнд  8  26  14  17  20  10  4  9          108
Гадаад улсын иргэнд - - - - - -  -  -          -
5. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл  7  5  2  2  1  -  -  5         22
 үүнээс  эрэгтэй  4  3  1  1  1  -  -  4          14
эмэгтэй  3  2  1  1  -  -  -  1          8
6. Овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл  2  2  4  5  1  3  1  2         20
 үүнээс  Монгол улсын иргэнээр  2  2  4  5  1  3  1  2         20
Гадаад улсын иргэнээр - - - - - -  -  -         -
7. Нийт наас барсны бүртгэл   48  44  45  55  52  53  40  58          395
   7.1 Нас барсны бүртгэл  47  43  37  50  52  53  40  58         380
үүнээс  эрэгтэй  36  24  26  24  26  29  19  35         219
 эмэгтэй  11  19  11  26  26  24  21  23          161
7.2 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт  1  1  8  5  -  -  -  -          15
үүнээс эрэгтэй  0  1  6  3 - -  -  -          10
эмэгтэй  1  0  2  2  -  -  -  -          5
8. Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн бүртгэл  2  3  6  5  7  -  4  1         28
9. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  674  560  416  195  639  523  449  300         3756
 
     
  
9.1 Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  253  179  135  66  198  217  160  112          1320
үүнээс Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  41  5  -  16  5  3  4  5          79
16 нас хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  212  174  135  50  193  214  156  107         1241
9.2 Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  65  70  55  22  76  75  54  28         445
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  60  56  54  15  59  50  39  9         342
хүчинтэй байдал алдсан  1  2  -  2  13  21  14  8          61
овог нэр солисон  2  1  -  2  1  1  -  -         7
төрсөн он тогтоолгосон  2  1  1  1  3  1  -  2         11
хаягийн хөдөлгөөн  -  10  -  2  -  -  1  0          13
цахимаар захиалсан - - - - - 2 -  9         11
9.3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан  356  311  226  107  365  231  235  160          1991
үүнээс  25 нас хүрч  197  180  140  57  218  137  133  88          1150
45 нас хүрч  159  131  86  49  147  94  102  71          839
гадаадад өгсөн - - - 1  -  -  -  1         2
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт, түүнийг орлох бичиг баримт олголт  439  673  319  120  77  52  31  28         1739
Хил зорчих үнэмлэх олголт Үндэсний энгийн гадаад паспорт  439  673  319  120  77  52 31  28          1680
ОХУ-ын хавсралт - - - - - -  -  -          -
БНХАУ хавсралт - - - - - - -  -          -
11. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  29  52 - - - -  8  28          117
    үүнээс насанд хүрэгч  23  44 - - - -  5  19          91
хүүхэд /16-аас доош насны/  6  8 - - - -  3  9          26
12. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   1378  699 - - - -  38  698          2813

  
  
12.1 Сум хооронд шилжин ирсэн  204  178 - - - -  16  192          590
  үүнээс насанд хүрэгч  140  128 - - - -  14  143          425
хүүхэд /16-аас доош насны/  64  50 - - - -  2  49          165
12.2 Баг хооронд шилжин ирсэн  1174  521 - - - -  22  506         2223
  үүнээс насанд хүрэгч  730  311 - - - -  12  339         1392
хүүхэд /16-аас доош насны/  444  210 - - - -  10  167          831
13. Лавлагаа  1306  1279  953  817  872  893  554  721          7395
үүнээс

Албан тоотоор  12  44  30  69  112  32  28  21          348
Албан хэрэгцээнд  118  96  56 73  65  50  50  55          563
Иргэнд  1176  1139  867  675  695  811  476  645          6484
 
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2020 он PDF Хэвлэх И-мэйл
2020 - 8-р сарын 29, Бямба гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440  455 369  306  310          3015
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325  350  290  218  278          2411
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44  34  22  30  29          355
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3  -  2  -  -          8
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар  2  7  3 2  3  4  4  5          30
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6  2  14  5  5          61
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51  58  34  28  31          390
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -  -  -  -  -          1
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэх - - - - - - - 1         1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76  83  51  31  71          394
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17  20  11  12  15          138
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11  16  14  8  5          95
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -  -  -  -  -          2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8  6  7  6  3          55
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1  -  1  1  -          3
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -  -  -  -  -          3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108  103  89  68  69          662
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114  105 116  95  116          914
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8  12  13  15  5          73
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73  100  52  19  11          307
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177  200  160  142  154          1344
4. Бусад гэрээ
 
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -  -  -  -  -          2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх

 45  49  21  25  28  37  17  17          239
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13  15  6  7  5          84
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -  -  -  -  -         1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3  9  4  2  4          31
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4  -  7  2  2          22
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -  -  -  1  -  -         2
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1  -  -   1  3          6
Газар эзэмших эрх газар өмчлөх эрх болж өөрчлөгдөх - - - - - - 1  -         1
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12  9  8  24  27          106
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8  2  6  3  10          42
 


Хуудас 2-с 1
Таны байрлал: