Хуулийн этгээд Хэвлэх
2020 - 3-р сарын 27, Баасан гариг, 00:00
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл/нэг гүшүүнтэй бол шийдвэр, хоёроос дээш бол тогтоол/
 4. Дүрэм 2 хувь
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 6. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 Төрийн бус байгууллага шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Санаачлагч үүсгэн байгуулагч нь ТББ үүсгэн байгуулах,удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 5-аас дээш сондгой тооны гишүүдийн баталсан шийдвэр, тогтоол, хурлын тэмдэглэл/нэг гүшүүнтэй бол шийдвэр, хоёроос дээш гишүүнтэй бол тогтоол/
 4. Дүрэм 2хувь
 5. Үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл тогтоол /Бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /ТӨРИЙН САН 100020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг тэмдэгтийн хураамж/
 7. Хаягийн нотлох баримт /үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Хоршоо шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Хоршоо үүсгэн байгуулах, хоршооны даргыг томилсон гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /гарын үсэг зурж баталгаажуулсан/
 4. Дүрэм 2хувь
 5. Гишүүдийн жагсаалт /хүснэгтээр овог, нэр, регистрийн дугаар, хаяг, оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувийг тусгах/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Данс нээлгэсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт
 10. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/
 11. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах тухай хурлын тогтоол, тэмдэглэл
 4. Хуулийн этгээдийн гэрээ /2хувь/
 5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Төрийн сан 100020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 6. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 7. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 8. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/
 9. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/
 10. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:            

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Хадгаламж зээлийн хоршоо шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Хоршоо үүсгэн байгуулах, хоршооны даргыг томилсон гишүүдийн хурлын тэмдэглэл, тогтоол /гарын үсэг зурж баталгаажуулсан/
 4. Дүрэм 2хувь
 5. Гишүүдийн жагсаалт /хүснэгтээр овог, нэр, регистрийн дугаар, хаяг, оруулсан хөрөнгийн хэмжээ, хувийг тусгах/
 6. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 7. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 8. Бүх гишүүдийн цахим үнэмлэхний хуулбар
 9. Данс нээлгэсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн нотлох баримт
 10. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/
 11. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 Боловсрол сургалтын байгууллагыг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх /ТББ, ХХК хэлбэрээр/
 1. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт / Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 2. УБ-03 маягт бөглөх /хэлбэр өөрчлөх тохиолдолд УБ-04, УБ-05/
 3. Харилцагч банкны дансны тодорхойлолт /хуулга/

Шинээр үсгэн байгуулж буй тохиолдолд нэрийн баталгаажуулалтын хуудсаар түр данс нээлгэж, мөнгө байршуулсан баримт хавсаргана.

 1. А. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийг томилсон шийдвэр /эрхлэгчийн цахим үнэмлэхний хуулбар/ Б. Үүсгэн байгуулагчаас цэцэрлэгийн зөвлөл байгуулж бүрэлдэхүүн баталсан шийдвэр/
 2. Цэцэрлэг байгуулсан эрх бүхий этгээдийн шийдвэр /хэлбэр өөрчилж буй тохиолдолд хэлбэр өөрчилж буй шийдвэр/
 3. Боловсрол сургалтын байгууллагын үлгэрчилсэн дүрэм 2% /Боловсролын яамны вэб сайтаас татах/
 4. Сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 5. Харьяалагдах татварын албаны тодорхойлолт /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй/
 6. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /Шинээр үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд шаардлагагүй
 7. Боловсролын яамнаас олгосон гэрчилгээ эх хувь, хуулбарын хамт
 8. Тусгай зөвшөөрөл, хавсралтын эх хувь, хуулбарын хамт
 9. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Төрийн сан 100020000941 дансанд 44000 төгрөг/
 10. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэлцахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 11. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл/УБ-12 Маягт/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Сан шинээр бүртгүүлэх
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Дүрэм 2хувь
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 5. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 6. Үүсгэн байгуулагчдын хурлын тэмдэглэл тогтоол /Бүх гишүүд гарын үсэг зурсан байх/
 7. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 8. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар шинээр бүртгүүлэхэд
 1. УБ 03 маягтыг бөглөх
 2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Төрийн банкны 3721 тоот дансанд 500 төгрөг/
 3. Дүрэм 2хувь
 4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт /Аймгийн татварын хэлтсийн 020000941 тоот дансанд 44000 төгрөг/
 5. Хаягийн нотлох баримт/үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ эсвэл түрээсийн гэрээ эсвэл цахим үнэмлэхний хаягаар бүртгүүлж болно/
 6. Эрх бүхий байгууллагын шийдвэр /Үүсгэн байгуулсан, удирдлага томилсон тухай Засгийн газар болон хуулиар эрх олгогдсонэтгээдийн шийдвэр. /хууль, тогтоол, тушаал, захирамж/
 7. Төрийн сан дахь данс, хөрөнгийн тодорхойлолт
 8. Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл /УБ-12 Маягт/
 9. Шаардлагатай тохиолдолд улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 11.5.1, 11.5.2–т заасны дагуу бусад нотлох баримт

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

 • Үүсгэн байгуулагч/аль нэг нь байж болно/
 • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
 • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд