УИХ болон ЗГ-ын тогтоол Хэвлэх
 1 Журам батлах тухай /Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх журам/
 2 Дүрэм батлах тухай /Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэм/ 
 3 Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгох журам батлах тухай
 4 Хуулийн этгээдийн нэр баталгаажуулах журам батлах тухай
 5 Монгол Улсын нутагт дэвсгэрт иргэн шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх, мэдээлэх журам батлах тухай
 6 Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр үзүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
 7 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах арга хэмжээ авах тухай /Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар/
 8 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай  /Нэг иргэн-нэг бүртгэл/