Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл-2020 он Хэвлэх
2020 - 8-р сарын 29, Бямба гариг, 09:31
Үйлчилгээний төрөл 1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440  455 369  306  310          3015
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325  350  290  218  278          2411
1. Анхны бүртгэл Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44  34  22  30  29          355
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3  -  2  -  -          8
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар  2  7  3 2  3  4  4  5          30
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6  2  14  5  5          61
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51  58  34  28  31          390
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -  -  -  -  -          1
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэх - - - - - - - 1         1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ     Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76  83  51  31  71          394
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17  20  11  12  15          138
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11  16  14  8  5          95
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -  -  -  -  -          2
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8  6  7  6  3          55
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1  -  1  1  -          3
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -  -  -  -  -          3
3.Барьцааны гэрээ     Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108  103  89  68  69          662
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114  105 116  95  116          914
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8  12  13  15  5          73
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73  100  52  19  11          307
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177  200  160  142  154          1344
4. Бусад гэрээ
 
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -  -  -  -  -          2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах  

Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх

 45  49  21  25  28  37  17  17          239
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13  15  6  7  5          84
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -  -  -  -  -         1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3  9  4  2  4          31
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4  -  7  2  2          22
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -  -  -  1  -  -         2
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1  -  -   1  3          6
Газар эзэмших эрх газар өмчлөх эрх болж өөрчлөгдөх - - - - - - 1  -         1
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12  9  8  24  27          106
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8  2  6  3  10          42