Хуулийн этгээдийн бүртгэл-2020 он Хэвлэх
2020 - 9-р сарын 27, Ням гариг, 08:50
Үйлчилгээний төрөл1 сар2 сар3 сар4 сар5 сар6 сар7 сар8 сар9 сар10 сар11 сар12 сарӨссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7 11  6 1  2 12        67
Хоршоо  - - 1  - 1  1  -  -  -        3
Нөхөрлөл - - 1 -  - -  -  -  1       2
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2  1 1  4  -  3        17
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2  -  -  1 -  1        7
Шашны байгууллага  -  -  - -  -  -  -  - -        0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 - -  1  -  -  -        2
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -  -  - - -  -        1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4 -  3  - -  4        17
Нэмэлт өөрчлөлт  8  14  15  5  15  5  3  2  14        81
Нэр баталгаажуулсан  24  20  19  20  14  -  19 2  16        134
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14  19  93 24  2 19        221
Татан буугдсан  - - - - -  4 -  - -       4
Салбар 2 1  1  -  -  -  14  -  -       18
Лавлагаа 32 12 23  32  29  11 7  2  6       154